Szybka wyszukiwarka

 

Proszę wybrać filtry aby wyszukać produkty.

Filtropochłaniacze wielogazowe ABEK1 P2

Filtropochłaniacze wielogazowe ABEK1 P2


Opis:

Do zastosowania w półmaskach SECURA 2000, maskach ADVANTAGE 3000 

PRZEZNACZENIE :
 Filtropochłaniacze ABEK1P2 R D, po skompletowaniu z maską lub półmaską, chronią układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, 
amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami, a także mieszaninami w/w substancji.  
 
Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0,1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 10 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską i 16,5 x NDS w przypadku skompletowania z maską. 
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtropochłaniacze ABEK1P2 R D:
wszystkie substancje wymienione przy filtropochłaniaczach A1P2 R D, B1P2 R D, E1P2 R D,
K1P2 R D, występujące równocześnie lub pojedynczo.
  • aerozole farb i lakierów, aldehyd glutarowy, kwas octowy, pestycydy, siarczan dwumetylu, wyziewy kuchenne, wyziewy silników benzynowych, wyziewy silnika diesla
  • aceton, aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry, etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz opary asfaltu, smoły, pokostu i inne
  • chlor, chlorki fosforu, chlorocyjan, cyjanki, cyjanowodór, fosgen, kwas mrówkowy
  • arsenowodór, brom, bromowodór, dwusiarczek węgla, fluor, formaldehyd, fosforowodór, jod, jodowodór, kwas mrówkowy, siarkowodór
  • dwutlenek siarki, fluorowodór, kwas azotowy, kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas siarkowy
  • chlor, chlorowodór, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, kwas mrówkowy, siarkowodór, trójtlenek siarki
  • amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: metyloamina, dwumetyloamina, dwumetyloetyloamina, etyloamina, iminodwuetyloamina), chlorek amonu, hydrazyna
  • amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: metyloamina, dwumetyloamina, dwumetyloetyloamina, etyloamina, iminodwuetyloamina), anilina 
  
Na bocznej powierzchni naklejona jest brązowo-szaro-żółto-zielono-biała etykieta zawierająca 
informacje o wyrobie. Filtropochłaniacze pakowane są po 2 szt. w hermetycznie zamknięte torebki 
barierowe.
EN 14387:2004 + A1:2008 upoważniającej do znakowania wyrobu znakiem CE. 

Zapytaj o produkt

Normy:

categories

Copyright © 2023 by Mroden. Wszelkie prawa zastrzeżone.